Rozpoczęcie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie rozpoczął realizację projektu pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Pawłów w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2022r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada:

 • utworzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Kałkowie prowadzonej w formie opiekuńczo-wychowawczej wraz z filiami w miejscowościach: Grabków i Brzezie.

 • zakwalifikowanie do projektu 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym

 • 68 dzieci w tym 32 dziewcząt i 36 chłopców, w tym 1 osobę niepełnosprawną

 • 22 rodziców/opiekunów prawnych w tym 6 kobiet i 16 mężczyzn

 • realizację wsparcia w postaci:

 • indywidualnego programu wsparcia dla każdego uczestnika,

 • pomocy w odrabianiu lekcji,

 • realizacji programu świetlicy (zajęcia sportowe, plastyczne, itp.),

 • objęcie Uczestników/czek wsparciem psychologicznym/pedagogicznym i wychowawczym.

 • objęcie Uczestników/czek opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych
  i grupowych w ramach działań prowadzonych w placówce, w tym zajęć rozwijających zainteresowania.

 • objecie Uczestników/czek kompleksowym wsparciem kładącym szczególny nacisk na rozwój następujących kompetencji kluczowych:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania formularzy rekrutacyjnych do 31.08.2020r. (wzory stanowią załącznik do Regulaminu Rekrutacji).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wróć na górę