ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: przeprowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

Pawłów, dnia 16.10.2019r

LICA OGŁOSZEŃ

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

przeprowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 1. Nazwa i adres zamawiającego oraz podstawa prawna prowadzonego postępowania

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Pawłowie

Pawłów 56 27-225 Pawłów
tel.: (+48) 41 306-71-58

faks: (+48) 41 306-71-60

E-mail: ops.pawlow@.poczta.onet.pl

strona internetowa: www.gops.pawlow.pl

 1. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu prowadzenia zajęć psychologicznych z uczestnikami projektu.

W ramach projektu „Nasz projekt –Twoją szansą na pracę” usługi psychologiczne obejmować będą pracę na rzecz beneficjentów projektu oraz ich otoczenia i rodzin.

– Okres prowadzenia zajęć: od podpisania umowy r. do 04. 11.2019 r. do 31.12.2022 r.

– Liczba godzin w projekcie 183.

– Zajęcia w formie indywidualnej.

-Warsztaty kompetencji społecznych zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczny zwiększenie umiejętności poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

– Liczba uczestników 45 osób.

– Dla potrzeb otoczenia i rodzin Beneficjentów będą odbywać się indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty kompetencji społecznych.

– Rolą psychologa będzie pomoc beneficjentom w przełamywaniu barier psychologicznych utrudniających obiektywną samoocenę, kształtowanie umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego, a w tym: autoprezentacja, kreatywność i nastawienie do zmian, metody radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, zwiększenie pewności siebie, poczucia wpływu na własne życie i możliwości dokonywania świadomych wyborów, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie motywacji do działania, nauka stawiania sobie celów i priorytetów, dostrzegania pozytywów w swoim życiu, budowania swojej roli w rodzinie.

– Miejscem wykonywania usług psychologa będzie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, Pawłów 46

– Harmonogram pracy będzie sporządzany przez psychologa i przedstawiany koordynatorowi projektu. Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia.

Od psychologa wymagamy w szczególności:

1. Przeprowadzenia zajęć na temat radzenia sobie z trudnościami takimi jak: syndrom opuszczonego gniazda, żałoba, poczucie osamotnienia, niepełnosprawność własna lub bliskich, przejście na emeryturę, opieka nad osobą niepełnosprawną, osłabienie funkcjonowania poznawczego (pamięć, myślenie, uwaga), odrzucenie przez bliskich; wykluczenie społeczne, trudności z pogodzeniem się ze starością/niepełnosprawnością, lęk przed śmiercią, problem z zaakceptowaniem dorosłości swoich dzieci i wnuków, konflikty w rodzinie, poczucie braku zrozumienia przez najbliższych, radzenie sobie z przewlekłym bólem, uzależnienie od leków/alkoholu i innych środków, bezsenność, pogorszone samopoczucie psychofizyczne (depresja, smutek, rozdrażnienie, łatwe wpadanie w złość, zniechęcenie, lęk i inne).

2. Posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz minimum 2 – letniego doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, chorymi.

3. Przygotowania szczegółowego programu zajęć w oparciu o powyższy zakres merytoryczny, podlegający zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu.

4.Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu (listy, ankiety umiejętności i potrzeb według własnego wzoru).

5. Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej na wzorach Zamawiającego tj. m.in. listy obecności wypełniane i podpisywane na każdych zajęciach.

6. Każdorazowe dostarczanie po zakończonym miesiącu protokołu zdawczo-odbiorczego i list obecności potwierdzających odbycie zajęć.

7. Zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć psychologicznych.

 1. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85121270-6

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 2. Termin wykonania zamówienia: ramy czasowe wykonania zamówienia 04.11.2019 do 31.12.2022 r. Szczegółowe harmonogramy zostaną ustalone przed podpisaniem umowy lub najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

 4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
   1. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego zaproszenia,
   2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
  1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży wymagane w zaproszeniu dokumenty w zakresie:
 1. spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 2. braku podstaw wykluczenia
 3. potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych

7.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.2 należy złożyć na wzorze załącznik do zaproszenia, (załącznik nr 3) w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia z postępowania.

  1. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego

Na potwierdzenie należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie w prowadzeniu szkoleń należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym lub cyklu kształcenia – np. semestr w szkole, cykl wykładów, zrealizowanym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż:

Wymagania minimalne kadry dydaktycznej

1 osoba z doświadczeniem w zawodzie psychologa

Powyższe osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia

minimum 2 – letnie doświadczenia w pracy

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym, finansowym i ekonomicznym zamawiający nie określa warunków wystarczającym jest złożenie oświadczeniu o dysponowaniu w tymi zasobami w stopniu wystarczającym do realizacji zamówienia (załącznik nr 3)

c) nie podlegają wykluczeniu tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających złożone oświadczenie.

 1. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych powyżej warunków.

 1. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

 1. Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

 1. Oferta musi zawierać:

 1. ofertę cenową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zaproszenia;

 2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia, zgodnie
  z wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zaproszenia;

 3. Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe – składane na wezwanie Zamawiającego

 1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z pkt. 7.4. b) zaproszenia – załącznik nr 4 zaproszenia

 2. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia

 1. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a liczba stron wpisana do formularza oferty. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, które nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

 2. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy dołączyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

 3. Oferta i wszystkie załączniki muszą być spisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych przedstawicieli oferenta. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Rozpoznanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego postępowanie zostały podane w punkcie 1 niniejszego zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.

 2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są Alicja Cieśla tel. 41-306-71-58.

 1. Termin związania ofertą upływa 14.11.2019 r.

 2. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy.

 3. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Ofertę należy złożyć :

 1. osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56 27-225 Pawłów.

 2. przesłać pocztą, kurierem – decyduje data wpływu do sekretariatu.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy zmieścić opis:

Przeprowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Nasz projekt –Twoją szansą na pracę

Nie otwierać przed 24.10.2019 r. godz. 10.15”

 1. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 2. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na wyżej wymienionych stronach, gdyż wszelkie zapytania do przedmiotowego postępowania oraz odpowiedzi będą tam publikowane.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2019 r. do godz. 10.00
  w
  sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56 ,27-225 Pawłów.

 1. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 2. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu/wybranym Wykonawcom Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

 3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
  z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych rabatów i upustów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.

 2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

 3. Jeżeli z oświadczenia Wykonawcy do celów ubezpieczeń społecznych składanego zgodnie z załącznikiem 6 wynikać będzie obowiązek po stronie Zamawiającego do naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od wypłacanego wynagrodzenia cena oferty zostanie powiększona o kwotę tych składek w celu porównania oferty.

 4. Do zaoferowanej ceny Zamawiający zobowiązany będzie doliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być naliczone od wypłacanego wynagrodzenia

 5. Kryterium oceny ofert: Cena brutto 100%. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt)

 6. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium Cena brutto: Cn/Cb x 100

Cn – najniższa oferowana cena brutto ofert nie odrzuconych

ilość punktów = x 100

Cb – cena brutto badanej oferty

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie prawnie dozwolonym.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną oferentom punktacją,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie odrzucenia oferty,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:

 1. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
  z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

 2. siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy realizację jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej,

 3. zmniejszenia się liczby uczestników projekcie w związku z ich rezygnacją z udziału przed zakończeniem zaplanowanej ścieżki wsparcia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu zamówienia jeżeli zmiana terminu postała z przyczyn niezawinionych przez strony umowy, pomniejszenia zamówienia oraz zmniejszenia wynagrodzenia jeżeli usługa będzie realizowana dla mniejszej od zakładanej pierwotnie ilości osób.

 1. Oferta nie spełniająca warunków w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia podlega odrzuceniu. Przepisy ustawy Pzp w zakresie wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty w tym składania wyjaśnień, uzupełniania dokumentów stosuje się pomocniczo.

W przypadku złożenia wraz z ofertą wymaganych w zaproszeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zwalnia Zamawiającego z obowiązku wzywania do ich uzupełnia lub potwierdzania że pozostają aktualne.

 1. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań.

 2. Klauzula informacyjna dot. RODO

23.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów.

23.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

23.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP.

23.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,

23.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

23.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

 2. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

 3. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

23.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

23.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

 1. prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

23.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych

                                         /-/ Monika Skrzeczyna
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę