Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

OGŁOSZENIE o naborze – Pracownik socjalny (GOPS Pawłów) – 2 etaty

 OGŁOSZENIE
o naborze na stanowiska pracowników socjalnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie ogłasza nabór na stanowiska pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
27-225 Pawłów
Pawłów 56

II. Określenie stanowiska

Pracownik socjalny
Wymiar etatu – 1/1

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst Dz. U. z 2014 poz. 1202 z późniejszymi zmianami), a także spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach dot. sprawowania funkcji pracownika socjalnego. tj

 1. – określone w art. 116 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.):
  a) posiadają dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  b) ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  c) do dnia 31 grudnia 2013r ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  – pedagogika,
  – pedagogika specjalna,
  – politologia,
  – polityka społeczna,
  – psychologia,
  – socjologia,
  – nauki o rodzinie.

lub
2. –określone w art. 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.), tj:

a) Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów,
b) Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia
c) Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia
d) Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
e). Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata,
f) Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Wymagania wymienione powyżej są niezbędne do zatrudnienia.

IV. Wskazanie  zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.;
 10. realizacja innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

V. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy.
2. Życiorys lub CV
3. Odpisy dyplomów.
4. Wypis z krajowego rejestru karnego
5. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r poz. 1202 z późn. zm.)

Wymienione powyżej dokumenty należy dołączyć w formie kopii potwierdzonej przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie w terminie do 9 marca 2016 roku do godz. 15.00.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – pracownik socjalny.
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni pisemnie o dalszych etapach naboru.

 

 

/-/ Monika Skrzeczyna
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę