Rozpoczęcie projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie rozpoczął realizację projektu pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0169/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 z Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Pawłów w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2022r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada:

 • utworzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej w Kałkowie prowadzonej w formie opiekuńczo-wychowawczej wraz z filiami w miejscowościach: Grabków i Brzezie.

 • zakwalifikowanie do projektu 90 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym

 • 68 dzieci w tym 32 dziewcząt i 36 chłopców, w tym 1 osobę niepełnosprawną

 • 22 rodziców/opiekunów prawnych w tym 6 kobiet i 16 mężczyzn

 • realizację wsparcia w postaci:

 • indywidualnego programu wsparcia dla każdego uczestnika,

 • pomocy w odrabianiu lekcji,

 • realizacji programu świetlicy (zajęcia sportowe, plastyczne, itp.),

 • objęcie Uczestników/czek wsparciem psychologicznym/pedagogicznym i wychowawczym.

 • objęcie Uczestników/czek opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych
  i grupowych w ramach działań prowadzonych w placówce, w tym zajęć rozwijających zainteresowania.

 • objecie Uczestników/czek kompleksowym wsparciem kładącym szczególny nacisk na rozwój następujących kompetencji kluczowych:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania formularzy rekrutacyjnych do 31.08.2020r. (wzory stanowią załącznik do Regulaminu Rekrutacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę