Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego pn. ”Aktywność=Przyszłość”

Rekrutacja wstępna osób biorących udział w projekcie trwała od stycznia do końca marca 2015 roku Ostateczna lista Uczestników wytypowana została według statusu na rynku pracy, preferowane osoby bezrobotne, wieku, kolejności zgłoszenia, sytuacji finansowej jak również opinii pracowników socjalnych. Na potrzeby projektu została utworzona lista rezerwowa.

Projekt systemowy pn.”Aktywność=Przyszłość” skierowany jest do osób wymagających największego wsparcia na rzecz poprawy sytuacji społeczno- ekonomicznej, poprzez wprowadzenie form aktywnej integracji, zmierzających do uzyskania przez 7 kobiet 1 mężczyznę poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenie umiejętności na pełnienie ról społecznych , nabycie umiejętności zawodowych.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 8 klientów OPS w Pawłowie do końca sierpnia 2015r.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie poczucia własnej wartości i motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej w wyniku zajęć aktywnej integracji do końca sierpnia 2015 roku
  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności umożliwiających wejście i poruszanie się na lokalnym rynku pracy w wyniku zajęć aktywnej integracji
  • zwiększenie integracji uczestników projektu
  • upowszechnienie aktywnej integracji oraz wzrost jakości pracy socjalnej wśród klientów OPS poprzez kontynuację zatrudnienia 3 pracowników socjalnych
  • poprawa sytuacji materialnej poprzez wsparcie finansowe uczestników projektu.

Po rekrutacji wstępnej zaplanowano następujące działania:

  • doradztwo zawodowe
  • zajęcia warsztatowe z psychologiem
  • szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników.
  • spotkanie podsumowujące projekt systemowy dla 8 Uczestników z poczęstunkiem, w trakcie którego beneficjenci będą mogli podzielić się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat udziału w projekcie
  • wsparcie finansowe którym zostaną objęci Uczestnicy.

Z osobami biorącymi udział w projekcie zostaną podpisane kontrakty socjalne, na podstawie których będą uzgodnione wszelkie działania zarówno ze strony osób biorących udział w projekcie jak i działań pracowników socjalnych, którzy będą ściśle współpracować i wspierać rodziny z którymi pracują. Realizacja kontraktu umożliwi również systematyczną diagnozę, monitoring i aktualizację sytuacji rodzinnej, zawodowej i społecznej beneficjentów.

Specjaliści zatrudnieni w ramach projektu, stosując różne metody, poprowadzą zajęcia, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników.

Kompleksowe wsparcie daje możliwość zmiany dotychczasowych postaw klientów, uświadamia im konieczność wzięcia odpowiedzialności za własne życie a przede wszystkim pokazuje, że zmiany są możliwe. Zmiana jednostki to też zmiana w rodzinie klienta i jego środowisku lokalnym. Pomagając więc osobom w trudnej sytuacji pomagamy – pośrednio- również każdemu z nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę