Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, iż od 17 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie.

Godziny przyjmowania interesantów:

 • wtorek: 7.00 – 17.00
 • pozostałe dni robocze: 7.00 – 15.00

Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
 4. Zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów.
 5. Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuacji nauki (dot. dzieci pełnoletnich).
 6. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 7. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • umowa zlecenie +Pit 11 za 2014r. (w przypadku utraty dochodu – ksero);
 • zaświadczenie za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 • decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.- ksero;
 • decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej);
 • decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.
 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
  w okresie ostatnich dwóch miesięcy.
 2. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej gminie).
 3. Odpis wyroku przyznającego alimenty- pierwszorazowo
 4. Ksero dowodów osobistych osób pełnoletnich – pierwszorazowo
 5. Ksero aktów urodzenia dzieci –pierwszorazowo

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010, Nr 123, poz. 836 z późn. zm.).
Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują

 • osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia
 • albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.
Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę