Świadczenie wychowawcze na dziecko

rodzina 500+

Dnia 01.04.2016 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Wnioski o świadczenie wychowawcze można będzie pobrać ze strony internetowej Gminy Pawłów i GOPS – u. W wersji papierowej będą dostępne w siedzibie: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie. Można je będzie również pobrać u sołtysa w okresie regulowania podatku rolnego.

 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  – w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Osoby aktualnie pobierające świadczenia rodzinne, nie muszą dołączać w/w dokumentów, chyba że uległa zmianie ich sytuacja rodzinna lub dochodowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę