Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie

Wójt Gminy Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie informuje, że od stycznia 2021r przy Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt zakupiony został ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Gminę Pawłów projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny”. Projekt ten jest realizowany od 01.06.2019r. przez Lidera – Powiat Starachowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz Partnerów – Gminę Starachowice/Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, Gminę Mirzec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Gminę Pawłów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych. Natomiast celem utworzonej wypożyczalni jest stworzenie warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Pawłów, a także zwiększenie samodzielności i ograniczenie skutków niepełnosprawności tych osób oraz wspomaganie ich procesu rehabilitacji.

Wypożyczalnia dysponuje następującymi sprzętami:

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Łóżko rehabilitacyjne

2szt

2

Materac przeciwodleżynowy

2szt

3

Lampa Bioptron

1szt

4

Laska czworonożna

2szt

5

Laska trójnożna

2szt.

6

Wózek inwalidzki

3szt.

7

Krzesło toaletowe

2szt

8

Taboret prysznicowy

2szt

9

Roller do masażu

2szt

10

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych

2szt

11

Ozonator do dezynfekcji sprzętu

1szt

13

Balkonik

3szt

Z Wypożyczalni mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Pawłów, którzy dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu Sprzętu, spełniający dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

a) posiadają status osoby niesamodzielnej rozumianej jako osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

b) których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o których mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1876 z późn. zm.)

c) posiadają status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1076 ) oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

c) korzystają z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020,

d) należą do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu powinna złożyć w następujące dokumenty:
a) oświadczenie Uczestnika Projektu,

b) pisemny wniosek o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

c) zaświadczenie lekarskie, określające rodzaj potrzebnego Sprzętu oraz wymagany okres jego użytkowania.

Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie umowy wypożyczenia zawartej pomiędzy Gminą Pawłów, a Wypożyczającym. W przypadku, gdy osoba wypożyczająca nie może osobiście wypożyczyć sprzętu upoważnia pisemnie osobę trzecią – reprezentującą ją do odbioru sprzętu. Wypożyczalnia nie świadczy usług dostarczania i odbioru sprzętu, wobec czego obowiązek odbioru, załadunku i transportu przekazanego sprzętu ciąży na Wypożyczającym.

Regulamin Wypożyczalni oraz druki niezbędnych dokumentów dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów oraz na stronie internetowej GOPS: https://gops.pawlow.pl/.

Nadmieniam, że w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” obecnie 10 osób korzysta z usług usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania. Bliższych informacji na temat wymienionych wyżej form wsparcia mieszkańcy gminy Pawłów mogą uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie pod nr telefonów: 41 306 71 55, 41 306 71 51.

Regulamin wypożyczalni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę