ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług terapeuty w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące świadczenia usług terapeuty w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 1. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, 27-225 Pawłów

Strona internetowa: https://gops.pawlow.pl//

Adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl, tel. 41 306 71 55

 1. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Usługi społeczne dla rodziny” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPŚ.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPŚ.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie RPŚ.09.02.01 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie w pierwszej  kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeuty dla uczestników projektu pt.: „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zamieszkałych na terenie Gminy Pawłów zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym – szkoła dla rodziców niewydolnych wychowawczo (20 rodzin).

Poradnictwo obejmuje średnio 6 godzin miesięcznie dla grupy przez 24 miesiące, w tym doradztwo osobiste (w wyznaczonych punktach, na terenie gminy Pawłów- zgodnie z ustalonym harmonogramem). Łącznie zamówienie obejmuje 288 godzin zajęć/doradztwa/warsztatów.

Grupa docelowa projektu:

20 rodzin niewydolnych wychowawczo zamieszkałych na terenie gmin: Pawłów

Zakres usługi obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne dla rodzin biologicznych niewydolnych wychowawczo, terapie uzależnień . Świadczone będzie w celu wspierania osób w budowaniu poczucia własnej wartości, pracy z nerwicami, depresjami, agresją przejawiającą się w szkole w domu i w życiu społecznym. Celem usług będzie wzmocnienie osób i ich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy wspierani będą przez doradcę z zakresu prawnoobywatelskiego, trenera mentalnego/couch, opiekuna grupy samopomocowej.

Zasady świadczenia usług

 1. usługa doradcza rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie doradcy z grupą;

 2. doradca zobowiązany jest do osobistego wykonywania zleconych usług

 3. czas trwania 1 godz. doradztwa wynosi 60 minut;

 4. szacowana liczba godzin doradztwa specjalistycznego wynosi: 288 godzin, w tym:

2019 r.- 30 godz.

2020 r. – 114 godz.

2021 r. – 114 godz.

2022 r. – 30 godz;

 1. doradca podczas spotkań korzysta z formularzy/ druków (papierowych i/lub elektronicznych) zgodnych z przepisami prawa stosowanych w danej dziedzinie; formularzy usług doradczych dostarczonych przez Zamawiającego lub wykorzystuje własne materiały, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego;

 2. doradca po wykonaniu usługi doradczej zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu formularz doradztwa oraz inne dokumenty wynikające z charakteru świadczonego doradztwa;

 3. doradca zobowiązany jest do miesięcznego ewidencjonowania godzin pracy, na podstawie których dokonywane będą miesięczne rozliczenia, (formularze doradztwa indywidualnego stanowią załącznik do miesięcznej ewidencji)

 4. doradca będzie zobowiązany do informowania uczestników/uczestniczki o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania przepisów w zakresie polityk horyzontalnych UE;

 5. doradcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi;

 6. doradca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Termin realizacji usług

Usługa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 stycznia 2022 roku, z możliwością przedłużenia w przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu – w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładny termin świadczenia usług doradczych musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Oznacza to że usługi doradcy będą świadczone na podstawie ustalonego harmonogramu, w tym w godzinach popołudniowych.

 1. Miejsce wykonywania usługi

Usługa doradcza realizowana będzie m.in. w wynajętych salach na terenie gminy Pawłów oraz w miejscach dogodnych dla uczestników/czek, w godzinach i terminach uzgodnionych uprzednio z Uczestnikiem/czką projektu, oraz poprzez doradztwo telefoniczne i e-mailowe.

 1. Wymagania stawiane wykonawcom

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe; kierunkowe lub pokrewne uprawniające do wykonywania niniejszego zamówienia, specjalistyczne kursy, studia podyplomowe

 2. posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe;

 3. posiadają minimum 2 lata doświadczenia w tematyce udzielanego wsparcia

Wykształcenie i doświadczenie zweryfikowane zostaną na podstawie formularza – załącznika nr 3 do oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.

 1. Składanie ofert

  a.Sposób przygotowania ofert:

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzach stanowiących załączniki do Zapytania, podpisane czytelnie i dostarczone w formie papierowej (osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera) z dopiskiem na kopercie „oferta usług terapeuty. Cena podana w ofercie powinna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, i być podana w kwocie brutto z obowiązującym podatkiem VAT

b.Termin składania ofert upływa 22.10.2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)

c. Miejscem składania ofert jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie, 27-225 Pawłów 56. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie lub osobiście pod wskazany wyżej adres.

d. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru jeżeli:

– cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych

– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

– nie złożono żadnej oferty

 1. Sposób i kryteria wyboru ofert.

  a. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

  b. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

  c. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest:

  1. CENA (100%, maksymalnie 100 pkt), obliczona w następujący sposób:

C=

Cena oferty z najniższą ceną

x 100

Cena oferty ocenianej

C = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty

W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.

d. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 7 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

e. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, dotyczących poszczególnych specjalizacji/ tematyki doradztwa.

 1. Wymagane dokumenty

       1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),

       2. Życiorys i doświadczenie zawodowe (Załącznik numer 2)

 1. Pozostałe postanowienia

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje

  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.

  5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.

  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:

   1. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,

   2. zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie

/-/ Monika Skrzeczyna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pawłowie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę