ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE

                         Pawłów 2019.08.30

GMINNY OŚRODEK

POMOCY SPOŁECZNEJ

Pawłów 56

Oznaczenie zamawiającego

– ZAPYTANIE OFERTOWE –

na usługi opiekuńcze

Opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie:

 • art. 17 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poszukuje podmiotów świadczących usługi opiekuńcze dla 25 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie gminy Pawłów

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez opiekunkę domową usług opiekuńczych dla 25 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, w tym zwłaszcza:

 • Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb takich jak: dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, podawanie leków,

 • Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego, czystości i porządku pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny,

 • Pomoc w donoszeniu do mieszkania wody, opału i zabezpieczenie ciepła w domu

 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych min. kontakt ze służbą zdrowia.

  1. Usługi prowadzone przez opiekunkę domową realizowane będą w wymiarze godzinowym zgodnym z zapotrzebowaniem określonym na podstawie wywiadu. Średni wymiar godzin usługowych: 10 godzin w tygodniu dla jednej osoby potrzebującej wsparcia

  1. Usługi będą świadczone w środowisku (domu klienta) na terenie gminy Pawłów w robocze dni tygodnia, w godzinach ustalonych z osobą potrzebującą wsparcia.

  1. Przewidywany czas realizacji zamówienia: od 09 września 2019 r lub od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

warunki wykonania usługi

Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego mają ci wykonawcy, którzy:

 1. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów (np. stowarzyszenie), której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia;

 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę

  i doświadczenie w wykonywaniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług

Kryteria wyboru oferty

 1. Cena brutto jednej roboczogodziny świadczonych usług opiekuńczych –100%

Kryterium ceny 100%

sposób i termin złożenia oferty

 1. W przypadku chęci podjęcia współpracy w realizacji niniejszego zadania należy złożyć ofertę stanowiącą załącznik nr 1, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie Pawłów 56 w terminie do 06 września 2019 r. do godz. 1000

 2. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych. Nie otwierać przed 06 września 2019 godz, 10.00”

 3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Skrzeczyna, Monika Kułaga – Zięba,

tel. 41 252 71 73 w godz. od 700 do 1500.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że realizacja tego przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym a wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.

zatwierdził:
Kierownik GOPS
Monika Skrzeczyna

Załącznik nr 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę