ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawę artykułów spożywczych do realizacji poczęstunku dla uczestników projektu „Nasz projekt Twoją szansą na pracę”

Pawłów, dn. 17.12.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

zakup i dostawę artykułów spożywczych do realizacji poczęstunku

dla uczestników projektu „Nasz projekt Twoją szansą na pracę”

 1. Zamawiający

Gmina Pawłów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów, godziny pracy: poniedziałek w godzinach od 7:00 do 15:00, wtorek w godzinach: 7:00 do 17:00, środa- piątek w godzinach: 7:00 do 15:00
tel. 41 306 71 55, fax. 41 306 71 60
adres strony:
http://www.gops.pawlow.pl

Email: ops.pawlow@poczta.onet.pl

Miejsce wykonywania zamówienia:

Pawłów 56, 27-225 Pawłów

 1. Tryb postępowania

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowych:

LP.

Nazwa produktu

(artykułu spożywczego)

Jednostka miary

Szacowana ilość

1.

Kawa ziarnista1 kg

opakowanie

15

2.

Kawa parzona Jacobs 250g

opakowanie

40

3.

Kawa rozpuszczalna Jacobs 500 g

opakowanie

40

4.

Herbata lipton Green Tea opakowanie zawierające co najmniej 100 saszetek

opakowanie

20

5.

Woda mineralna Nałęczowianka lub Żywiec Zdrój gazowana o pojemności o,5l

Butelka plastikowa

200

6.

Woda mineralna Nałęczowianka lub Żywiec Zdrój niegazowana o pojemności o,5l

Butelka plastikowa

200

7.

Cukier biały drobnoziarnisty 1kg

Opakowanie

10

8.

Mleko UHT o zawartości tłuszczu 2% opakowanie karton o pojemności co najmniej 1 l

Karton

24

9.

Ciastka masa produktu co najmniej 1 kg

Opakowanie

50

10.

Soki różne smaki butelka szklana o pojemności 330 ml

Butelka szklana

200

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Nasz projekt – Twoją szansą na pracę” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.12.2019r.

 1. Formy rozliczenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu zamówienia. Płatność nastąpi
w terminie
do 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego.

 1. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej:

 1. Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo
  i słownie.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania.

 3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 4. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają Sprzedającego.

 5. Sprzedający ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Sprzedawcę.

 6. Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty.

 1. Kryterium oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

Cena – 100 %

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.

 • Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2019 roku do godziny 15:00.

 1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl

 1. Istotne postanowienia, umowy:

  1. określa projekt umowy stanowiący załącznik 2 do zapytania ofertowego.

  2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz szczegółowej kalkulacji cenowej

 1. Zastrzeżenia dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego zapytania ofertowego lub informacje o jego odwołaniu zamieszczane zostaną na stronie Zamawiającego.

 2. Sprzedający przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem
  w niniejszym postępowaniu.

 3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Sprzedawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

 4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi dysponuje Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze Sprzedawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 1. Osoby do kontaktu

Alicja Cieśla, 41 306 71 58

 1. Załączniki

 1.  Zał.nr1 Formularz-zakup artykułów spożywczych

 2. Zał. nr 2wzór umowy zakup artykułów spożywczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę