ZAROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach realizacji projektu ”Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”.

Pawłów 30.10.2019

ZAROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach realizacji projektu
”Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”.

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 1. ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56,27-225 Pawłów NIP: 664-19-64-887, REGON: 290664838,Tel.:(+48)41 306-71-58, faks:(+48) 41 306-71-60,
 2. Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 3. Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa artykułów spożywczych. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy zawarte są w wykazie cenowo – asortymentowym w załączonym formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i jednostką miary.

Tabela nr 1:

Wykaz asortymentowy

Lp.

Nazwa produktu

(artykułu spożywczego)

Jednostka miary

Szacowana ilość

1.

Kawa w ziarnach Jacobs 500g

opakowanie

30

2.

Kawa mielona Jacobs 500g

Opakowanie

10

3.

Kawa rozpuszczalna Jacobs 500 g

opakowanie

40

4.

Herbata Lipton Tea opakowanie zawierające co najmniej 100 saszetek

opakowanie

20

5.

Woda mineralna Nałęczowianka lub Żywiec Zdrój gazowana o pojemności o,5l

Butelka plastikowa

200

6.

Woda mineralna Nałęczowianka lub Żywiec Zdrój niegazowana o pojemności o,5l

Butelka plastikowa

200

7.

Cukier biały drobnoziarnisty 1kg

Opakowanie

10

8.

Mleko UHT o zawartości tłuszczu 2% opakowanie karton o pojemności co najmniej 1 l

Karton

24

9.

Ciastka masa produktu co najmniej 1 kg

Opakowanie

80

10.

Soki różne smaki butelka szklana o pojemności 330 ml

Butelka szklana

200

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.  

V. TERMIN I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa realizowana na koszt i ryzyko Dostawcy.

W przypadku zamówień składanych do godz. 9:00 realizacja zamówienia do godz. 15:00 tego samego dnia.W przypadku zamówień składanych po godz. 9:00 dostawa towaru następować będzie w ciągu 24h od czasu złożenia zamówienia z wyłączeniem dni wolnych od pracy,  niezależnie od kwoty/rozmiaru zamówienia.

Strony nie ustalają minimalnej kwoty zamówienia.

Zamówienia na dostawę będą składane dostępnymi formami komunikacji tj. telefon, e-mail.

Dostawa wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek).

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY        

W ofercie należy podać łączną cenę brutto wszystkich artykułów wymienionych w wykazie asortymentowym.

 

VII. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Oferta powinna:

– być opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– zawierać czytelny podpis wykonawcy

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert

– W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

 

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Alicja Cieśla

adres mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl

X. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem GOPS o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

XI. Obowiązki Dostawcy

Dostawca dostarczy artykuły faktycznie nowe i posiadające okres przydatności do spożycia , nie krótszy niż 3 miesiące. Wszystkie artykuły muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakościowe i atesty. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego . Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

XII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z wybranym Dostawcą zostanie podpisana Umowa, do której będzie dołączony Załącznik nr2 (Oferta Dostawcy) Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia asortymentu wymienionego w Załączniku nr 2w cenach jakie zostały zawarte w jego ofercie Złożona przez Dostawcę oferta będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Pawłów 56, 27-225 Pawłów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2019 do godziny 15:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.

 1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –artykuły spożywcze”.

 2. Wyłoniony Dostawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby GOPS Pawłów w ramach realizowanych projektów unijnych

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOPS Pawłów

 • inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pani Anna Cieślik, e-mail:ops_cieslik@poczta.fm, tel. 41 306 71 55 .

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Umowa (wzór)

Załącznik nr 2– formularz ofertowy z dn. …………………

/-/ Monika Skrzeczyna

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pawłowie

Zapytanie ofertowe art. spożywcze wraz z załacznikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę