Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu, dotyczącego aktywnej integracji zwiększającej szanse na zatrudnienie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 11 grudnia 2015r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie o otwartym naborze nabór na partnera, spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach konkursu RPSW.09.01.00-IZ.00-26-009/15 Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie w ramach RPO WŚ na lata 2014- 2020, który wspólnie z Liderem Projektu – GOPS Pawłów będzie aktywnie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniesie zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne do jego realizacji, informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
GOPS informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.
/-/  Monika Skrzeczyna
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę