Zakres działalności

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 754 zł. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku  kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka:
– do ukończenia przez niego 18 roku życia,
– w okresie jego nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
– 24 roku życia, jeżeli nadal kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. osobie uczącej się, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w kwocie 1000 zł, wniosek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w kwocie 400 zł.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci. W przypadku niepełnosprawności dziecka w znacznym stopniu kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko,  nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w kwocie 90 zł miesięcznie na trzecie  i na następne dzieci.
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
6.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego: internat – 105 zł, dojazdy do szkoły – 63 zł.
7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz  w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
– niepełnosprawnemu dziecku;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
– osobie, która ukończyła 75 lat, za wyjątkiem osób pobierających dodatek pielęgnacyjny

Świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz. U. Nr 9,z późn.zm.3) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00zł.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osoba uprawnioną do świadczeń z FA jest:
– dziecko, które ma zasadzone od rodziców alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Przysługują na dziecko do 18 roku życia  lub do 25 roku życia pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
– dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli rodzic nie płaci alimentów,  świadczenia FA przysługują bez względu na wiek dziecka.

Świadczenia FA przysługują, jeżeli  przeciętny, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczeń FA brany jest pod uwagę dochód z roku poprzedniego. Gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Inne formy pomocy:

Zasiłek stały – Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym  do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł., a niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy – Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy  o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Zasiłek celowy – na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy – przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Niezbędne dokumenty do zasiłku rodzinnego, dodatków rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek stały, zaświadczenia okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy:
– wniosek
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych;
– zaświadczenie o dochodach nie opodatkowanych;
– odpis aktu urodzenia dziecka;
– ksero dowodów osobistych rodziców;
– zaświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego;
– zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
– wyrok sadu w sprawie o przysposobienie dziecka lub ustalenie prawnego opiekuna dziecka,
– orzeczenie rozwodu lub separacji,
– zaświadczenie o uczęszczanie dziecka do szkoły wyższej
– zaświadczenie o okresie zatrudnienia lub urlopie wychowawczym.

Wróć na górę