Zespół interdyscyplinarny

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów,
tel. 41 274-89-47 lub 41 252-71-73

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowie
2. 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie.
3. Asystent rodziny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie.
4. Przedstawiciel organizacji pozarządowej – proboszcz i wikariusz.
5. Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach.
6. Dzielnicowi Komisariatu Policji w Brodach.
7. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawłowie.
8. Pedagog Zespołu Szkół w Chybicach.
9. Pielęgniarka Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie.

telefon_zaufania

Cel Zespołu

Celem zespołu interdyscyplinarnego są zadania na poziomie strategicznym. Pełni on funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów, instytucji. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.

Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty.

Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.

UWIERZ, ŻE MASZ W SOBIE SIŁĘ, ŻEBY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE!!!

Wykaz placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 • Poradnia Przeciwdziałania Alkoholizmowi,  Pawłów 56, 27-225 Pawłów działająca przy Ośrodku Zdrowia w Pawłowie, tel.41 334-31-28
 • Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna „Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu”, 27-200 Starachowice ul. Hutnicza 2a, tel. 41 274-65-50
 • „Przystań” Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice, tel. 41  274-0-997. Czynny:- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 16.00; -wtorek w godz. od 12.00 do 20.00. Ośrodek udziela porad: – psychologicznych –poniedziałek 14.00-17.00; -prawnych – środa 15.00-18.00;- wychowawczych – czwartek 16.00-19.00; – dla osób stosujących przemoc (w Klubie abstynenta „Nadzieja”) – środa 15.15-18.15;- zajęcia grupowe dla osób doznających przemocy – środa 16.00-19.00
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, woj. świętokrzyskie: OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Urzędnicza 7b, 25-729 Kielce Tel (41) 366-48-47,www.kielce.caritas.pl
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, tel. 41 331-53-13 (pn-pt.8.00-20.00), Kielce, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65.
 • Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Kielce ul. Słoneczna 9, tel. 41 345-50-59, całodobowa
 • Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej, tel. 41 366-48-47 (całodobowy) Kielce,  ul. Urzędnicza 7b
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Skarżysko-Kamienna , ul. Tysiąclecia 22, tel. 883-063-272
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,Kielce, ul. 1-go Maja 196 tel. 41/ 368-18-67 (pon.- pt.7.30-18.00) Tel. 41 366-10-52 (całodobowy: pon.-niedz. i święta).

TELEFONY INTERWENCYJNE

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 801-120- 002 pon.-sob. (8.00- 22.00) w niedziele i święta – w godz. (8.00-16.00)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia 22 668 70 00 dni powszednie w godz. (14.00 – 22.00), dyżur prawny w poniedziałki i środy w godz.  (18.00 – 22.00)
 • Telefony alarmowe Policji  997, 112
 • Telefony alarmowe Pogotowia  999, 112
 • Poradnia e-mailowa adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 • Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  41 368 18 74 (pon.-pt. 08.00-18.00)
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka 0 800 12 12 12
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 pon.-sob. (12:00-20:00)
 • Telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym ( Instytut Psychologii i Zdrowia ) 116 123 (7 dni w tygodniu  14.00 – 22.00)
 • Telefoniczna poradnia prawna 22/666-28-50 (poniedziałek, wtorek, godz.17.00-21.00)

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich!

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu, poprzez:

1) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obejmuje następujący zakres działań:

 • Przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymywanie przemocy,
 • Występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną
 • Występowanie do odpowiednich jednostek organizacyjnych i służb z wnioskami o podjęcie działań interwencyjnych lub prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,
 • Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w terapii mającej na celu naukę radzenia sobie z agresją
 • Inicjowanie, podejmowania natychmiastowych interwencji powstrzymujących przemoc,
 • Monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej
 • Powoływanie i rozwiązywanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, w składzie ustalanym w zależności od potrzeb
 • Ułatwianie dostępu do bezpłatnych porad prawnych dla ofiar przemocy domowej
 • Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Współpraca z instytucjami prowadzącymi ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • Odseparowanie sprawcy przemocy poprzez skierowanie i umieszczenie go w schronisku
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie
 • Ochrona osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych przed przemocą domową i zapewnienie im pomocy psychologicznej
 • Wszelkie inne poczynania mogące przyczynić się do powstrzymywania przemocy w rodzinie
 • Organizowanie grup edukacyjnych dla rodziców w celu promocji wychowywania dzieci bez przemocy
 • Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie problemów bez przemocy, uzależnień.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
2) Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
3) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

PRZEPISY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493) pobierz plik (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta.”
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4. Harmonogram działań Programu – zadania, odpowiedzialni za realizację, terminy realizacji  Załącznik nr 1 (Zalacznik1_do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
5. Wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Załącznik nr 2 (Zalacznik_do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)
6. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2011-2015 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2011r. Nr 277, poz. 3201)

kocham_nie_bije

Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 842)

Rada Ministrów 25 listopada 2011 r. w trybie obiegowym, przyjęła Informację o skutkach obowiązywania ustawy z dnia  10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Jarosław Duda oraz Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości, podpisali 15 września 2011 r. „Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Uroczystość odbyła się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Celem tego Porozumienia jest skoordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).
Ponadto, ważnym aspektem wynikającym z treści tego Porozumienia jest  kontynuowanie ścisłej współpracy między stronami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez zintensyfikowanie działań w kierunku maksymalnego wykorzystania instrumentów służących pomocy osobom pokrzywdzonym.

Porozumienie będzie realizowane w szczególności poprzez:
– wymianę informacji o publikacjach oraz szkoleniach,
– zapewnienie wzajemnego udziału w organizowanych konferencjach poświęconych problematyce przemocy w rodzinie,
– zapewnienie współpracy w opracowywaniu materiałów informacyjno-edukacyjnych,
przede wszystkim jednak poprzez zapewnienie warunków do skutecznej wymiany informacji pomiędzy Specjalistycznymi Ośrodkami Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie a Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Pierwszym działaniem w ramach podjętej współpracy było opracowanie i wydanie w formie broszury „KARTY PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE”.

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie zawiera podstawowy zestaw uprawnień oraz wykaz placówek pomocowych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Karta jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komendy Głównej Policji, a także Fundacji „Porozumienie bez Barier” .
Karta Praw zostanie rozpowszechniona między innymi w sądach, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji w podległych mu jednostkach jak również zostanie przekazana do Urzędów Marszałkowskich, które odpowiedzialne będą za dystrybucję broszury do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w innych miejsc użyteczności publicznej. Karta ta zostanie również przekazana do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

źródło:www.mpips.gov.pl

Sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego:

Wróć na górę