O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym         i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom    i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 477 zł
 • na osobę w rodzinie – 351 zł

W jaki sposób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej:

 • przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z tytułu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
 • przyznaje pomoc w formie dożywiania dla uczniów
 • wyprawia pogrzeb osobom samotnym lub bezdomnym
 • zapewnia poradnictwo specjalistyczne: prawne, pedagogiczne, psychologiczne
 • zapewnia wsparcie pracowników socjalnych i specjalistyczną pomoc dla ofiar przemocy
 • przyznaje uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacji publicznej
 • przyznaje pomoc w formie biletu kredytowego
 • umieszcza osoby zainteresowane w Domu Pomocy Społecznej
 • przyznaje pomoc w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • zapewnia pomoc w postaci pracy socjalnej – pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
 • informuje o innych instytucjach pomocowych oraz formach udzielanej przez nich wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie jest wyodrębnioną jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/46/90 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 28.04.1990r.  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie.  Siedziba główna jednostki mieści się w Pawłowie nr 56, 27-225 Pawłów.

Godziny urzędowania Ośrodka:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00
Kasa ośrodka czynna jest:
poniedziałek – piątek od 8.00-14.00
telefon /fax  041/ 271 83 50
e-mail: ops.pawlow@poczta.onet.pl

Wróć na górę