Zaproszenie do współpracy – usługi opiekuńcze na 2017r.

– Zaproszenie do współpracy –

Opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie:

 • art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie poszukuje podmiotów świadczących usługi opiekuńcze dla 20 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie Pawłów

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez opiekunkę domową usług opiekuńczych dla 20 osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, w tym zwłaszcza:

 • Pomoc w zaspakajaniu, codziennych potrzeb takich jak: dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, podawanie leków,

 • Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego, czystości i porządku pomieszczenia, w którym przebywa podopieczny,

 • Pomoc w donoszeniu do mieszkania wody, opału i zabezpieczenie ciepła w domu

 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych min. kontakt ze służbą zdrowia.

  3. Usługi prowadzone przez opiekunkę domową realizowane będą w wymiarze godzinowym zgodnym z zapotrzebowaniem określonym na podstawie wywiadu. Średni wymiar godzin usługowych: 10 godzin w tygodniu dla jednej osoby potrzebującej wsparcia

  4. Usługi będą świadczone w środowisku (domu klienta) na terenie gminy Pawłów w robocze dni tygodnia, w godzinach ustalonych z osobą potrzebującą wsparcia.

  5. Przewidywany czas realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017 r lub od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r.

Warunki wykonania usługi

Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego mają ci wykonawcy, którzy:

 1. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów (np. stowarzyszenie), której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sposób i termin złożenia oferty

 1. W przypadku chęci podjęcia współpracy w realizacji niniejszego zadania należy złożyć ofertę stanowiącą załącznik nr 1, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56 w terminie do 14.12.2016r. do godz. 1500

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Skrzeczyna, Monika Kułaga – Zięba,

tel. 41 252 71 73 w godz. od 700 do 1500

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia porozumienia w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że realizacja tego przedsięwzięcia nie leży w interesie publicznym a wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.

                                                                                                      zatwierdził:
Kierownik GOPS
Monika Skrzeczyna

Załącznik nr 1

………………………………………….
(pieczątka firmowa wykonawcy)

……………………………………….
(miejsce i data sporządzenia)

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pawłów 56
27- 225 Pawłów

a)FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do współpracy którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych dla 20 osób potrzebujących wsparcia miejscu zamieszkania na terenie gminy Pawłów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres wykonawcy)

składa ofertę wykonania w/w usługi w cenie brutto jednej roboczogodziny świadczenia usług opiekuńczych w wysokości:

………………………………………………………………………………………………………………………
(kwota brutto w PLN do dwóch miejsc po przecinku, liczbowo i słownie)


Ponadto oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z opisem i warunkami wykonania usługi;

 2. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy niniejsza oferta;

 3. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania usługi zgodnie z przedstawionymi warunkami

 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie usługi.

……………………………………….
( pieczęć i podpis wykonawcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę