ZAPYTANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA: NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGU w ramach realizacji projektu „ Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

Pawłów, dn. 30.10.2019

ZAPYTANIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGU

W ramach realizacji projektu „ Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringu na potrzeby usługi Aktywnej Integracji – warsztaty kompetencji społecznych dla mieszkańców gminy Pawłów w ramach projektu pn. „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Poddziałanie 9.1 Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową z dnia 29.08.2019r

1. Zamawiający (Beneficjent)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie (GOPS)

Pawłów 56

27-225 Pawłów

NIP: 664-19-64-887

Osoba upoważniona do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe: Alicja Cieśla e-mail: alicjacieśla12@wp.pl, tel.: 413067158

1)Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2)Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa cateringu obejmuje zapewnienie obiadu dla 2 spotkania x 15 osób x 3 grupy, biorących udział w warsztatach kompetencji społecznych realizowanych w ramach projektu pn. „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę”.

Łączna przewidziana ilość obiadów:

– w 2019 roku- 30 obiadów

– w 2020 roku- 30 obiadów

– w 2021 roku – 30 obiadów

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmuje w szczególności:

– zapewnienie obiadów uczestnikom warsztatów w postaci: 15 gorących obiadów (pierwszych dań ,drugich dań), (zgodnie z załącznikiem nr 4),

– zapewnieniu właściwej ekspozycji i serwowaniu: 15 gorących obiadów (pierwszych dań, drugich dań), dla każdego z uczestników,

– uprzątnięciu miejsca serwowania posiłków po ich zakończeniu (w tym wytarcie stołów i umycie podłogi w razie konieczności).

 1. Wytyczne dotyczące posiłku:

– zupa 450 g

– mięso /ryba 200g

– surówka 140g

– dodatek skrobiowy 200g

– napój 200ml (np. sok, woda gazowana, niegazowana)

Do złożonej oferty Wykonawca dołączy przykładowe menu.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 14.11.2019 do 31.12.2019 r. – 1 grupa.

 2. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2020 do 31.12 .2020 r. – 2 grupa.

 3. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2021do 31.12.2021 r. – 3 grupa.

 1. Liczebność jednej grupy zajęciowej: 15 osób.

 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowe informacje na temat liczebności grupy na min. 1 dzień roboczy przed dniem realizacji zamówienia.

 3. Usługa cateringowa świadczona będzie w miejscu, w którym odbywają się trzydniowe szkolenia dla uczestników projektu tj. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Pawłów 46. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowe informacje nt. miejsca realizacji zamówienia (nr budynku, identyfikacja pomieszczenia) oraz przekaże informacje na temat dokładnej godziny realizacji zajęć na minimum 1 dzień roboczy przed dniem realizacji zamówienia.

 4. Minimalne wymagania co do pomieszczenia, w którym będą serwowane posiłki:

– wyposażenie w stoły i krzesła dla osób korzystających z posiłku, oraz w stoły i krzesła na potrzeby serwujących posiłki,

– dostęp do prądu oraz położenie w niewielkiej odległości od ujęcia wody.

 1. Zamawiający wymaga min. 1-osobowej obsługi podczas serwowania posiłków.

 2. Wykonawca zapewni odrębne posiłki dla osób uczulonych na poszczególne produkty żywieniowe bądź wymagające odpowiedniej diety. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje w tym zakresie na min. 1 dzień roboczy przed terminem realizacji zamówienia.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. nr 171, poz. 1125 ze zm.).

3. Informacje dotyczące Wykonawcy

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości ekonomiczne
i finansowe gwarantujące realizację zamówienia,

c) dysponują potencjałem technicznym oraz formalno-prawnym i personalnym, umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia:

  1. Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Sposób wyboru oferty przez Zamawiającego

Wykonawca powinien podać cenę oferty netto oraz brutto (w tym VAT). Cena podana przez Wykonawcę w odniesieniu do pojedynczego kompletnego posiłku nie będzie zmieniana w czasie realizacji zamówienia.

Kryterium oceny ofert: Cena, waga punktowa = 100

Sposób oceny:

Cena oferty (C) – waga 100

C = Cmin. x 100/ Co

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej

Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;

 1. Warunki płatności

 1. Wynagrodzenie płatne będzie z projektu pn. „Nasz projekt- Twoją szansą na pracę”.

 2. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

 3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego, określającego faktyczną liczbę zrealizowanych posiłków.

 4. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 1. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 07.11.2019 r. do godz. 15.00

 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  ops.pawlow@poczta.onet.pl albo osobiście w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Pawłów 56,27-225 Pawłów, pokój nr 3. Formularz powinien być podpisany przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przed zawarciem umowy na realizację usługi cateringu.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym zawiadomi potencjalnych Wykonawców drogą elektroniczną. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

 7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od podpisania umowy lub realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 9. Jeśli w toku postępowania wpłyną oferty, z których najkorzystniejsza przekroczy budżet, jaki Zamawiający przeznaczył na realizację zadania (usługi cateringowej), Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z wykonawcami (w terminie określonym przez Zamawiającego), przy czym najpierw negocjuje z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

/-/ Monika Skrzeczyna

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Pawłowie

Zapytanie ofertowe catering + załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wróć na górę